Helping You To Succeed

Fabrici Management Consulting delivers results that help our Clients to succeed in their work and initiatives.

Our Work

We use our expertise and experiences to support our Client's Business to assure their sustainable growth and profit.We serve the Clients with full range of Consulting Services in Strategy, Sales & Marketing, Operations, Risk and Information Technology.

Product Catalogue

Produktový katalóg je štruktúrovaný zoznam všetkých produktov, produktových atribútov a priradených informácií. Produktový katalóg, vytvorený vo forme modelu je nástroj na udržiavanie architektonickej čistoty produktov. Architektonická čistota sa dosiahne systematizáciou a udržiavaním produktových číselníkov, hierarchizáciou produktov, previazaním produktu s procesom, s distribučným kanálom a s klientom (segmentom). Produktový katalóg zabezpečuje evidenciu a správu produktov a poskytuje:

· centrálne úložisko product specification data, product live cycle data and metadata o všetkých produktoch a službách

· nástroj pre komplexnú správu parametrov, vlastností a charakteristík produktov a ich poskytovanie iným systémom

· zdroj jednoznačnej kategorizácie produktov pre účely controllingu a reportingu

· nástroj pre implementáciu nových produktov do portfólia a centralizované riadenie predajných a popredajných procesov nad produktami a službami.

Nesystematické riadenie životného cyklu produktov generuje rôzne problémy, ktorých príčiny sú ťažko identifikovateľné, ich odstraňovanie vyžaduje dlhý čas a dodatočné náklady. Najčastejšie problémy možno sumarizovať do nasledovných oblastí:

· Špecificky (nesystematicky) navrhnuté produkty (služby) vyžadujú špecifické postupy (viac ľudí v prevádzke, vyššie prevádzkové náklady)

· Problematické spájanie produktov do balíčkov, šitých na mieru vybraným segmentom, problematická cenotvorba

· Problematické sledovanie výkonnosti produktov (reporting výkonnosti – produkt, početnosť, distribučný kanál, segment)

· Produkty (služby) vykazujú zvýšenú chybovosť, „výpadky / opravy“ vyžadujú dodatočné náklady na „business continuity“

· Automatizácia predaja a spracovania produktov je problematická a vyžaduje zvýšené úsilie na konsolidáciu produktových dát (konsolidácia je predpokladom automatizácie)

· Prílišná snaha vyrobiť produkty šité na mieru úzkej skupine zákazníkov namiesto úsilia vyvinúť kvalitný produkt spôsobujú, že organizácia prevádzkuje „stovky“ rôznych produktov s vysokými nákladmi, čo znižuje celkový efekt s podnikania

 

Hot News

October 2015 - Fabrici Management Consulting has signed a Contract to deliver Enterprise Application Integration for Transpetrol, a.s.

Read more...
 

Septebmer 2015 - Fabrici Management Consulting has signed a Consulting Contract with Poštová Banka, a.s.

Read more...

Books

Look at the Books
that provided us with
information, know-how
and views that we use
to support our Consulting
Services.

Case Studies

Read on the Case Studies
to find out how we have
been working together
with our Clients to achieve
their Business improvement
and Success on the Market
.

Articles

Read more information about our ideas and experience gained from our work with our Clients.